zaklinaczekodu - refill-angular 2.0.0 dependencies status

Gulp tasks for AngularJS projects powered by Refill

 • 26 Dependencies total
 • 16 Up to date
 • 0 Pinned, out of date
 • 10 Out of date
DependencyChangesRequiredStableLatestStatus
gulp-autoprefixer
  ^3.1.17.0.17.0.1
  gulp-css-globbing
   ^0.1.80.2.20.2.2
   gulp-csso
    ^2.0.04.0.14.0.1
    gulp-htmlmin
     ^3.0.05.0.15.0.1
     gulp-if
      ^2.0.13.0.03.0.0
      gulp-inject
       ^4.1.05.0.55.0.5
       gulp-plumber
        ^1.1.01.2.11.2.1
        gulp-rev
         ^7.1.29.0.09.0.0
         gulp-sass
          ^2.3.24.0.24.0.2
          gulp-sourcemaps
           ^1.6.02.6.52.6.5
           gulp-streamify
            ^1.0.21.0.21.0.2
            gulp-template
             ^4.0.05.0.05.0.0
             gulp-webserver
              0.9.10.9.10.9.1
              lodash.defaults
               ^4.2.04.2.04.2.0
               lodash.foreach
                ^4.5.04.5.04.5.0
                refill
                 ^1.2.21.2.21.2.2
                 refill-globby
                  ^1.0.11.0.11.0.1
                  refill-logger
                   ^1.0.31.0.31.0.3
                   refill-next-handler
                    ^1.1.11.1.11.1.1
                    refill-task-assets
                     ^2.0.02.0.02.0.0
                     refill-task-browserify
                      ^3.0.03.0.03.0.0
                      refill-task-clean
                       ^1.1.01.1.01.1.0
                       refill-task-eslint
                        ^3.0.03.0.03.0.0
                        refill-task-karma
                         ^4.0.14.0.14.0.1
                         refill-task-sequence
                          ^1.1.11.1.11.1.1
                          refill-watcher
                           ^1.0.11.0.11.0.1
                           • 26 Dependencies total
                           • 16 Up to date
                           • 0 Pinned, out of date
                           • 10 Out of date