zestedesavoir - zds-site 0.2.0 dependencies status

Site internet communautaire codé à l'aide du Framework Django 1.10

  • 21 Dependencies total
  • 15 Up to date
  • 6 Pinned, out of date
  • 0 Out of date
DependencyChangesRequiredStableLatestStatus
autoprefixer
10.1.010.2.310.2.3
chart.js2.9.42.9.43.0.0-beta.9
cookies-eu-banner2.0.12.0.12.0.1
cssnano4.1.104.1.104.1.10
del6.0.06.0.06.0.0
easymde
2.10.2-360.02.13.02.13.1-438.0
gulp4.0.24.0.24.0.2
gulp-concat2.6.12.6.12.6.1
gulp-if3.0.03.0.03.0.0
gulp-imagemin7.1.07.1.07.1.0
gulp-options1.1.11.1.11.1.1
gulp-postcss9.0.09.0.09.0.0
gulp-sass4.1.04.1.04.1.0
gulp-terser-js
5.1.25.2.25.2.2
gulp.spritesmith6.11.06.11.06.11.0
highlight.js
10.4.110.5.010.5.0
jquery3.5.13.5.13.5.1
katex
0.11.10.12.00.12.0
moment2.29.12.29.12.29.1
normalize.css8.0.18.0.18.0.1
postcss
8.2.18.2.48.2.4
  • 21 Dependencies total
  • 15 Up to date
  • 6 Pinned, out of date
  • 0 Out of date