zestedesavoir - zds-site 0.2.0 dependencies status

Site internet communautaire codé à l'aide du Framework Django 1.10

 • 20 Dependencies total
 • 12 Up to date
 • 8 Pinned, out of date
 • 0 Out of date
DependencyChangesRequiredStableLatestStatus
autoprefixer
  9.7.59.8.09.8.0
  chart.js
   2.9.32.9.33.0.0-alpha
   cookies-eu-banner
    2.0.12.0.12.0.1
    cssnano
     4.1.104.1.104.1.10
     del
      5.1.05.1.05.1.0
      easymde
       2.9.1-299.02.10.12.10.2-337.0
       gulp
        4.0.24.0.24.0.2
        gulp-concat
         2.6.12.6.12.6.1
         gulp-if
          3.0.03.0.03.0.0
          gulp-imagemin
           7.0.07.1.07.1.0
           gulp-options
            1.1.11.1.11.1.1
            gulp-postcss
             8.0.08.0.08.0.0
             gulp-sass
              4.0.24.1.04.1.0
              gulp-terser-js
               5.1.25.2.25.2.2
               gulp.spritesmith
                6.11.06.11.06.11.0
                highlight.js
                 9.18.110.0.310.0.3
                 jquery
                  3.5.03.5.13.5.1
                  katex
                   0.11.10.11.10.11.1
                   moment
                    2.24.02.26.02.26.0
                    normalize.css
                     8.0.18.0.18.0.1
                     • 20 Dependencies total
                     • 12 Up to date
                     • 8 Pinned, out of date
                     • 0 Out of date